Voucher PODARUNKOWY

Voucher dla bliskiej Tobie osoby

morskie szwedaki,rejsy morskie,rejsy stażowe,rejsy kapitanskie,rejsy weekendowe

Może marzysz, aby podarować komuś
z Twoich Bliskich kochających żeglarstwo wiele pozytywnych emocji,
pięknych wspomnień czy nowych umiejętności?

Może marzysz, by podzielić się z kimś Twoją piękną żeglarską pasją?

Podaruj im Voucher i żeglarską przygodę!
Taki prezent nie będzie stał zakurzony na półce…

Najpiękniejszym prezentem
są przecież piękne niezapomniane przeżycia,
a żeglarstwo to jedna z nielicznych sfer,
za które płacąc rzeczywiście się bogacimy!

REALIZACJA VOUCHERA

Wartość Vouchera ustalamy indywidualnie z kupującym uzależniając od potrzeby i środków zgromadzonych na ten cel.

Voucher może pokryć cześć lub całość ceny za szkolenie
lub rejs morski zgodnie z cennikiem. Kwota wskazana
na voucherze nie pokrywa dodatkowych opłat podczas szkolenia
lub rejsu morskiego, które zależą od specyfiki rejsu oraz potrzeb
i ustaleń załogi (składki pokładowe oraz składki na wyżywienie).

Sposoby realizacji Vouchera.

  •  szkolenia żeglarskie na patenty żeglarskie i motorowodne
  • szkolenia specjalistyczne – manewrowe
  • szkolenia nawigacyjne
  • rejsy weekendowe na Zatoce Gdańskiej
  • rejsy na Morzu Bałtyckim
  • rejsy na morzach południowych

Grecja, Chorwacja, Baleary, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie.

W celu zamówienia i ustalenia warunków VOUCHERA zapraszamy do kontaktu:

+48531225750 lub e-mail: biuro@morskieszwedaki.eu 

Bądź za pośrednictwem poniższego formularza:

REGULAMIN    VOUCHERÓW

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na uczestnictwo w rejsach i szkoleniach z ofert Grupy Morskie Szwędaki umieszczonej na stronach www.morskieszwedaki.eu zwanymi dalej Voucherami.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany na stronie internetowej po uwczesnym zamówieniu poprzez zgłoszenie za pomocą poczty e-mail biuro@morskieszwedaki.eu, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi oferowane wna stronach internetowych www.morskieszwedaki.eu;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera;
3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży usługi oraz Vouchery, działająca w domenie www.morskieszwedaki.eu;
6. Morskie Szwędaki  – realizacja rejsó i szkoleń odbywa się na terenie polski oraz krajów europejskich.
7. Wydawca – oznacza firmy grupy działające pod znakiem firmowym Morskie Szwędaki umieszczone na stronie internetowej www.morskieszwedaki.eu/kontakt

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca oferuje do nabycia na stronie internetowej www.morskieszwedaki.eu, Vouchery na  szkolenia i rejsy morskie o wartości ustalonej przez nabywce. Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
2. Wzory Vouchera opublikowane są na stronie internetowej www.morskieszwedaki.eu
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera za pomocą płatności na konto firmowe.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługi nabywane przez Posiadacza.
5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usług proponowanych przez Grupę Morsie Szwędaki.
6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Vouchera wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za usługi szkoleniowe nabyte w Grupie Morskie Szwędaki;
b. W przypadku zakupu usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi.
b. Terminy szkoleń i rejsów dostępne są na stronie internetowej Grupy Morskie Szwędaki pod adresem domeny www.morskieszwedaki.eu

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Centrum Noszenia oraz w Sklepie internetowym na stronie www.morskieszwedaki.eu/voucher
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej.